معرفی معاونت

مهدی نوروزی

معاونت حمل و نقل و ترافیک

مهدی نوروزی

معاون حمل و نقل و ترافیک