معرفی معاونت

حسن قاسمیان

معاونت خدمات شهری و محیط زیست

حسن قاسمیان

معاون خدمات شهری و محیط زیست