معرفی معاون

رسول منتظری

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

رسول منتظری

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری