شهردار تهران

سید محمد علی افشانی

شهردار تهران

سید محمد علی افشانی

شهردار تهران

بازخوانی سخنان شهردار تهران در همایش فصلی مدیران سال 1397