معرفی معاونت

معصومه مهران

معاونت توسعه منابع انسانی

معصومه مهران

معاون توسعه منابع انسانی