محمدحسن مقدسی

رئیس اداره بازرسی

اطلاعات تماس
021 - 96042200
تهران -خیابان ابوذر - ساختمان شماره 2 شهرداری