چشم انداز ، اهداف و راهبرد های توسعه منطقه 17


چشم‌انداز منطقه 17

چشم‌انداز موضعي است که شهر و جامعه قصد کرده‌اند تا در آينده آنجا باشند، چشم‌انداز تصويري از آينده قابل پيش‌بيني با توجه به توانمندي‌ها است. درواقع چشم‌انداز تلاش مي‌کند تا به اين سؤال پاسخ دهد که «اين شهر توان بالقوه چه چيزي شدن را دارد؟»
در فرآيند تهيه طرح جامع و تفصيلي منطقه، چشم‌انداز توسعه منطقه (جايي که قرار است يا بهتر است منطقه به آن نقطه برسد) و همچنين با واقعيات، امکانات، محدوديتها و ظرفيتهاي منطقه همخواني داشته، براي توسعه بلندمدت منطقه تدوين گرديده است. اين چشم‌انداز معطوف به نقش و جايگاه منطقه در شهر، ارتقاء کيفيت سکونت در منطقه، توسعه امکانات کار و فعاليت با توجه به استعدادهاي منطقه، توسعه فضاهاي عمومي و گردشگري و نيز بهره‌برداري مطلوب پتانسيل‌هاي منطقه در کليه زمينه‌ها مي‌باشد. اين چشم‌انداز که در برنامه مصوب 5 ساله شهرداري تهران آمده به قرار زير است:

1) منطقه‌اي تثبيت شده از نظر سقف جمعيتي و داراي جمعيت متناسب با وسعت آن
2) منطقه‌اي داراي بافت کالبدي مقاوم در برابر سوانح طبيعي و غيرطبيعي
3) منطقه‌اي داراي حداقل آلاينده‌هاي زيست محيطي
4) منطقه‌اي داراي سه کاربرد غالب مسکوني، تجاري و کارگاهي
5) منطقه‌اي روان از نظر تردد و داراي حداقل حرکات جمعيتي
6) منطقه‌اي سامان يافته از نظر استفاده از اراضي
7) منطقه‌اي عهده‌دار تأمين بخشي از نيازهاي خدماتي در سطح حوزه جنوب غرب
8) منطقه‌اي با اصالت و هويت اسلامي‌ (سامان يافته حول محوريت امامزاده حسن)
9) منطقه‌اي سبز و داراي منظر شهري متناسب با کارکردهاي خود
10) منطقه‌اي داراي فضاهاي عمومي هفتگانه در سطح محلات، نواحي و منطقه
همچنين سعي شده تا از طريق تدوين اهداف و راهبردهاي لازم و ضروري در جهت تحقق چشم‌انداز مطلوب در منطقه گام برداشت.


اهداف کلان در منطقه 17

اهداف کلان در برنامه‌ريزي، آن مقصد و وضعيت نهايي مطلوب است که از ارزشها و آمال جامعه منشأ مي‌گيرد و تمام فرآيند برنامه‌ريزي به سمت تحقق و وصول به آن سازمان داده مي‌شود. اهداف کلان معمولاً جنبه کلي، کيفي و بلندمدّت دارد که بيانگر ارزشها و خواستهاي اساسي جامعه است. اهداف توسعه منطقه 17 در جهت دستيابي به چشم‌انداز ترسيم شده براي آن به قرار زير است.

اهداف کلي

1) تعادل بخشي به توزيع پراکنش جمعيت، فعاليت و آمايش منطقه
2) کاهش و رفع موانع فراروي توسعه پايدار شهري منطقه
3) کاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي و ارتقاء کيفيت زيست محيطي منطقه
4) کاهش خسارت جاني و مالي منطقه در مواجهه با بروز احتمالي سوانح و حوادث طبيعي و غيرطبيعي
5) کاهش شکاف درآمدي موجود بين اين منطقه و ساير مناطق تهران
6) ارتقاء نقش و جايگاه منطقه در بين ساير مناطق تهران
7) ساماندهي نظام حمل و نقل منطقه

راهبردهاي توسعه منطقه 17

برنامه‌ريزي نوعي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري است، راهبردها آن دسته از تصميمات هستند که اهداف يک برنامه يا طرح را هماهنگ نموده و راه‌هاي اصلي وصول به آنها را تأمين مي‌کنند. درواقع راهبردها، جهت‌گيري و شرايط مناسب براي حرکت به سمت اهداف را نشان مي‌دهند.
راهبردهاي توسعه منطقه 17 در جهت نيل به اهداف تدوين شده به شرح ذيل تعريف شده‌اند.

1) اعتلاي کيفيت محيط مسکوني و محيط زيست يا پهنه‌بندي نحوه استفاده از اراضي و پالايش کاربري‌ها
2) ارتقاء کمي و کيفي سرويس‌هاي خدمات عمومي و زيرساخت‌اهي شهري خاصه در بخش حمل و نقل عمومي.
3) افزايش سطح سرانه کاربري‌هاي اراضي موردنياز
4) حفاظت از محيط زيست
5) تأمين فضاهاي فراغتي و تفريحي موردنياز ساکنين منطقه
6) تثبيت جميت منطقه در افق طرح در حد 220000 نفر و تعادل بخشي فضايي به آن
7) ايجاد زمينه‌هاي اشتغال و افزايش درآمد منطقه
8) ساماندهي و ارتقاء سيما و مناظر شهري در جهت ارتقاء هويت ايراني – اسلامي
9) تأمين نيازها و ساماندهي و توسعه خدمات شهري منطقه