01/17/2019 - پنجشنبه 27 دي 1397
Menu

شهرداران سابق

شهرداران سابق

نام و نام خانوادگی تاریخ عکس
آقای مهندس مهدی عباسی
1394-1396

آقای مهندس بهروز محمدزاده
1390-1394

آقای مهندس عظیم بابایی
1386-1390

آقای مهندس علیرضا جاوید
1384-1386

آقای مهندس اسد فاضل
1382-1384

آقای مهندس داود رنجبر
1379-1382

آقای مهندس یوسف مشهدیاری
1378-1379
 
آقای مهندس ستار صیفی
1376-1378


   
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج